Informácie o spracovaní osobných údajov

Severochema, družstvo pre chemickú výrobu, Liberec, Vilová 333/2, 460 10 Liberec 10, IČO: 00029 220, zapísaná na Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel DrXXVIII, vložka 202 („správca“) v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („nariadenie“ alebo „ GDPR“), vás týmto informuje, že na splnenie zmluvy, na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, na splnenie právnej povinnosti alebo na účel oprávneného záujmu správca („právny dôvod spracovania“) bude spracovávať vaše osobné údaje („OÚ“) v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefón, fax, ak ich poskytnete, a IP adresa, ak navštívite webovú stránku správcu. Webová stránka správcu používa cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď webovú stránku začnete používať. Webová stránka si na určitú dobu pamätá vaše preferencie a vaše správanie na webovej stránke. OÚ sú kategórie adresné a identifikačné.

V súvislosti s predajom tovaru alebo v prípade, že udelíte súhlas so posielaním obchodných oznámení, bude správca ďalej spracovávať OÚ za účelom posielania obchodných oznámení informujúcich o tovare správcu.

Správca vás informuje, že (i) OÚ budú spracovávané na nasledujúci účel: spracovanie ponuky, uzavretie zmluvy, dodanie tovaru alebo služby, vybavenie reklamácie, komunikácia medzi správcom a vami („účel“), a to na základe niektorého právneho dôvodu spracovania, (ii) medzi ďalších príjemcov vašich OÚ patrí dopravca, držiteľ poštovej licencie, IT špecialista, (iii) bude spracovávať OÚ po dobu trvania zmluvy a na dobu ďalších 10 rokov po skončení tejto zmluvy, alebo v prípade, že zmluvu neuzatvárate, potom na dobu 3 rokov, ak právny predpis neukladá spracovávať OÚ na dlhšiu dobu.

Správca vás informuje, že máte právo (i) požadovať od správcu prístup k OÚ, (ii) opravu OÚ, (iii) výmaz OÚ, (iv) obmedzenie spracovania OÚ, (v) vzniesť námietku proti spracovaniu OÚ a (vi) na prenositeľnosť OÚ (t. j. získať OÚ od správcu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi). Správca vás ďalej informuje, že (i) je možné odvolať súhlas, ak poskytnete OÚ so súhlasom, napr. pri obchodných oznámeniach, (ii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz, (iii) poskytnutie OÚ nie je povinnosťou, (iv) nedochádza k automatickému rozhodovaniu ani k profilovaniu a (v) máte právo získať od správcu potvrdenie, či OÚ sú alebo nie sú spracovávané, prípadne kópie spracovávaných OÚ. Žiadosti, námietky, uplatnenie vašich práv je možné posielať do sídla správcu alebo na e-mail: gdpr@severochema.cz.

Správca podrobnejšie oznamuje, že máte právo na výmaz OÚ, ak (i) OÚ už nie sú potrebné pre daný účel, (ii) odvoláte súhlas a neexistuje ďalší právny dôvod na spracovanie, (iii) vznesiete námietky proti spracovávaniu OÚ spracovávaných na základe oprávneného dôvodu a oprávneného záujmu správcu alebo vznesiete námietky proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo proti profilovaniu, (iv) OÚ boli spracovávané protiprávne, (v) OÚ musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti, (vi) OÚ boli zhromaždené v súvislosti obchodnými oznámeniami.

Správca výslovne upozorňuje, že máte právo vzniesť kedykoľvek námietku proti (i) spracovaniu OÚ, ktoré sa vás týkajú a boli získané na splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu správcu, a to vrátane profilovania založeného na týchto dôvodoch alebo (ii) spracovania OÚ pre priamy marketing. Správca upozorňuje, že máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás významne dotýka, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je založené na výslovnom súhlase.